Skrevet af: A.H. – 2024/3

KÆRE MOR OG FAR FARVEL

Men – Men.  Lad os lige slå tænkeren lidt til og bevæge os tilbage til den virkelige verden og smile lidt af den opskruede overskrift.

Og lad os først og fremmest slå fast, at der vil have været mange samtaler i månederne forinden mellem forældre og myndighederne, før et barn eller børnene bliver fjernet fra deres forældre.

 Men for i det hele taget at forstå problematikkerne i og omkring fjernelse af børn fra hjemmet og deres forældre, skal der selvfølgelig være begået omsorgssvigt eller overgreb mod børn. For god orden skyld skal vi lige et tankespring tilbage til 80 og 90èrne, hvor store seksuelle misbrugssager rullede ind på danskernes nethinder. Formiddagspressen kunne servere misbrugsnyheder af en families børn som frokost underholdning.

Det var først omkring år 2000, at Danmark fik en national handlingsplan til at bekæmpe seksuelle overgreb mod børn.  Så i dag skulle systemet være bedre rustet og gearet til at håndtere sager, hvor børn er udsat for overgreb.

Tilbydes Frivillig Anbringelse

Der er ingen tvivl om, at de voksnes øjne i dag er mere opmærksomme på at se tegnene, når børn mistrives. Ved en frivillig fjernelse vil der blive talt med forældrene om den opståede bekymring. Der vil blive nævnt, at bekymringen er så høj, at barnet skal anbringes. Denne samtale vil altid foregå til møder sammen med forældrene.

Hvis forældrene samtykker til en anbringelse, indgår de automatisk i en positiv udviklingsfase sammen med sagsbehandler, de professionelle samarbejdspartnere samt ledelse om en videre udviklings model for barnet. Der vil blive lagt meget arbejde i processen for at skabe en så god overgang som muligt for både barn og forældre. Forældrene vil ved anbringelsen blive tilbudt en forældre handlingsplan, hvori der beskrives mål, som skal opfyldes før barnet, kan komme hjem igen.

Frivillig anbringelse trækkes tilbage

Forældrene kan altid trække samtykke til den frivillige anbringelse tilbage. Hvis samtykket trækkes tilbage, vil der fastsættes en hjemgivelses periode, hvor der arbejdes på at barnet kan komme hjem igen. Kommunen kan dog vurdere det modsatte. Nemlig at det ikke er hensigtsmæssigt at barnet kan komme hjem og bo.  I de tilfælde kan forældrene indstille sagen for børn- og ungeudvalget, hvor der vil blive vurderet, om barnets fortsat skal være anbragt. Hvis vurderingen ikke falder ud til forældrenes fordel – er det tvang.

 Tvangsanbringelse

Selvom det hedder tvangsanbringelse, skal sagen i og omkring barnet være afprøvet i forskellige kommunale systemer.  Der vil være møde med forældre, og en tvang vil først forekomme hvis familien ikke samtykker til anbringelsen – en lidt kringlet men alligevel kontrolleret sagsbehandling for alle de implicerede parter.

Sagsbehandleren skal i den slags sager udfærdige et børn- og unge oplæg, hvor al relevant viden om familien og barnet dokumenteres.  Den viden er relevant for en anbringelse. Her vil andres professionelle viden inddrages, f.eks. en familiebehandler, inden det bliver godkendt af lederen.

Kommunens har ansvaret

Børn og unge oplægget, som er udfærdiget i forbindelse med barnets tvangsfjernelse, skal sendes hjem til forældrene sammen med tilbuddet om en advokat, inden sagen kommer for børn- og ungeudvalget, hvor der træffes en beslutning om, hvorvidt barnet skal være anbragt. Hvis sagen bliver afgjort med at barnet skal anbringes, bliver barnet anbragt samme dag af hensyn til sagen. Man har forinden afgørelse undersøgt mulighederne, om det skal være plejefamilie eller institution.

Børn- og ungeudvalget bestemmer efter sagens karakter, hvor længe der skal gå, før sagen bliver taget op igen og på ny vurderet, om barnet skal være anbragt.

Kommunen har ansvaret for at kunne dokumentere at barnet fortsat skal være anbragt uden for hjemmet. Tidshorisonten i en ny sag vil ofte været et (1) år, før sagen bliver nyvurderet. Kommunen har pligt til at arbejde med forældrene i mellemtiden.

Akut tvangsfjernelse

Ved en akut fjernelse skal sagen være af særlig karakter.  Her vi man som sagsbehandler drøfter sagen med en leder og jurist samt involvere formanden for socialudvalget. Hvis beslutningen om anbringelse bliver et ja, kan barnet anbringes med det samme, men sagen skal inden for en uge i børn- og ungeudvalget, hvor der besluttes om der fortsat er grundlag for anbringelsen. Hvis det vurderes at der stadig er grundlag for anbringelsen, skal sagen igen for børn-og ungeudvalget inden 30 dage. Her kan udvalget beslutte hvornår sagen igen kan tages op.

Alle muligheder skal være afprøvet! 

Fælles for alle former for anbringelse og igangsættelse af foranstaltninger er at alle muligheder skal være afprøvet forinden anbringelsen, det betyder at der skal være afholdt måske en eller flere parthøring sammen med forældrene inden afgørelsen. Forældre skal ligeledes tilbydes en forældrehandleplan og en forældrestøtte.

Og endnu engang – En sagsbehandler vurderer aldrig alene, hvorvidt et barn kan anbringes. Der vil altid være professionelle samarbejdspartnere ind over og en ledelse.

Billederne er illustrationsfoto – copyright